Artystyczne impresje "Taneczne ekspresje" - sprawozdanie

Zajęcia taneczne stanowią istotną część edukacji ruchowej, która jest jednym z zasadniczych zadań wpływających na kształcenia i wychowania ogólne, dążące do pełnego i wszechstronnego rozwoju dziecka. Zajęcia taneczne w ramach programu FIO prowadzone były dla grupy dzieci z Zasadniczej Szkoły Zawodowej, w okresie 01.10.2015 r. ? 31.10.2015 r. według programu autorskiego opracowanego przez Izabelę Sońta. 

 Nauka proponowanych układów tanecznych odbywała za pomocą metody odtwórczo ? naśladowczej z wykorzystaniem improwizacji ruchowej dostosowanej i modyfikowanej do możliwości i potrzeb grup.
Za najważniejsze cele zajęć tanecznych, które osiągnęliśmy możemy uznać:
- prawidłowe odtwarzanie podstawowych kroków i figur w tańcach i układach tanecznych,
- wyrabianie poczucia rytmu i słuchu muzycznego,
- kształtowanie koordynacji i sprawności ruchowej,
- rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań,
- wzmacnianie poczuciu własnej wartości i kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie,
- pokonanie lęku i nieśmiałości przed występami publicznymi,
- nabywanie umiejętności szybkiej orientacji i podejmowania decyzji,
- doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi, pamięci i spostrzegawczości,
- rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
- kształtowanie wyobraźni, ekspresji twórczej i kreatywności,
- nauka wytrwałości, systematyczności i odporności psychicznej,
- kształtowanie umiejętności efektywnego współdziałania w parze i w grupie,
- rozładowanie nadmiaru energii,
- rozwijanie płynności i estetyki ruchów,
- kształtowanie prawidłowej postawy i sylwetki.

Copyright © 2018 by www.dajmyimszanse.ehost.pl Designed by