Warsztaty - "Pokaż swój język"

Sprawozdanie z realizacji zadania realizowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  FIO 2015

Tytuł zadania: "Nasze życie w naszych rękach"
Warsztaty -"Pokaż swój język?  dla grupy 3g

Miejsce realizacji warsztatów: Specjalny Ośrodek Szkolno ? Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Puławach
Osoba prowadząca: Jolanta Pajdowska


Główne cele zajęć:

- Dostarczenie wiedzy na temat skutecznych form komunikacji.
- Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania.
- Doskonalenie umiejętności komunikowania i odczytywania sygnałów niewerbalnych.
- Zapoznanie z zasadami konstruktywnego udzielania informacji zwrotnych.
- Rozwijanie umiejętności ważnych w kontaktach z ludźmi.
- Nauka asertywnego reagowania w różnych sytuacjach życiowych.
  

W okresie od 02.11.2015r. do 23.11.2015r. przeprowadzono warsztaty ,, Pokaż swój język ? w wymiarze 12 godzin.
30.11.2015r. ? zostały przeprowadzone dodatkowe zajęcia dla uczestników warsztatów, którzy nie mogli uczestniczyć w warsztatach z przyczyn losowych.
Na początku zajęć został przeprowadzony test diagnozujący, który umożliwił ocenę wiedzy i umiejętności w wyżej wymienionym temacie oraz pozwolił  dostosować program do poziomu uczniów.

Zajęcia prowadzone były w  modułach:
?    Nawiązywanie kontaktów interpersonalnych.
- dostarczenie wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
?    Samoświadomość emocjonalna.
- dostrzeganie powiązań miedzy uczuciami, myślami i reakcjami,
?    - komunikowanie o stanach emocjonalnych poprzez kontakt wzrokowy, wyraz twarzy, ton głosu, gesty.
?    Panowanie nad emocjami.
- rozpoznawanie różnicy między uczuciami a działaniami,
- panowanie nad impulsami.
?     Rozumiemy swoje i cudze emocje.
- nauczanie rozpoznawania uczuć przeżywanych w różnych sytuacjach i ich ujawnianie.
?    Asertywność i zachowania asertywne.
- rozwijanie umiejętności zachowań asertywnych,
- doskonalenie umiejętności rozróżniania postaw asertywnych, agresywnych i  uległych.
?    Radzenie sobie ze stresem.
- nauka umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach,
- nauka radzenia sobie ze stresem,
- poznanie metod relaksacji.
?    Podejmowanie decyzji.
- rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji,
- analizowanie podejmowanych działań i przewidywanie ich konsekwencji,
- znaczenie ról pełnionych w życiu każdego człowieka.
?    Pozytywne myślenie.
- wydobywanie swoich mocnych stron,
- wskazywanie pozytywnych i atrakcyjnych celów w życiu,
- dostrzeganie pozytywnych cech u innych i wyrażanie ich.
Formą pracy na zajęciach była praca indywidualna i grupowa wspierana przez nauczyciela. Młodzież z dużym zaangażowaniem tworzyła i rozwiązywała różnorodne zadania, wykazywała się pomysłowością i twórczym podejściem do rozwiązywanego problemu.
Stosowane metody - ćwiczenia i zabawy integracyjne, psychodrama, burza mózgów, swobodna ekspresja słowna - cieszyły się pełną aprobatą ze strony uczestników zajęć  i uczyniły zajęcia atrakcyjnymi.
Uczniowie korzystali z materiałów przygotowywanych przez nauczyciela. W ramach zajęć kształcili wszystkie cztery podstawowe umiejętności językowe: mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie. Poza tym każdy uczestnik zajęć utrwalał i poszerzał swoje umiejętności komunikacyjne.

Przystępny sposób przekazywania informacji ( scenki, gry edukacyjne, filmy edukacyjne, psychodramy np. , Obracanie trudnych sytuacji w żart ?, ,, Twórczość ze szkolnej ławy ?,  ,, Porozmawiajmy o ? ?,, Jak skutecznie zaprezentować siebie ??) bardzo podobał się uczniom, którzy z przyjemnością uczestniczyli w zajęciach.
Uczniowie z dużym zaangażowaniem tworzyli  i rozwiązywali różnorodne zadania, wykazywali się pomysłowością i twórczym podejściem do rozwiązywanego problemu.
Rezultatem zajęć jest zauważalny u każdego uczestnika postęp w zasobie wiedzy i umiejętności, a także ograniczenie istniejących braków. Zajęcia pozwoliły na efektywne wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach komunikacyjnych. Uczniowie nabyli niezbędne umiejętności z zakresu nawiązywania kontaktów   interpersonalnych.
Skutkiem zajęć była większa aktywność uczniów,  wiara we własne możliwości, upór w dążeniu do celu oraz wzrost samooceny i motywacji do pokonywania trudności językowych.
Ponadto uczniowie nabyli niezbędne informacje w zakresie podejmowania odpowiedzialności za efekty planowanych działań, wzbogacili wiedzę na temat panowania nad własnymi emocjami oraz rozpoznawania emocji u innych. Uczestnicy nabyli umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Zajęcia wyposażyły uczniów w umiejętność rozpoznawania swoich mocnych stron i wykorzystywania ich do nawiązywania właściwych relacji interpersonalnych.
Praca z dziećmi w systemie pozalekcyjnym była cenną propozycją zagospodarowania wolnego czasu ucznia, stwarzającą jednocześnie szansę ich intelektualnego rozwoju. Treści programu pozwoliły uczniom poszerzyć swoje zainteresowania.
Zaplanowane działania zostały zrealizowane. Zajęcia wynikające z harmonogramu odbyły się bez zakłóceń.

 

Copyright © 2018 by www.dajmyimszanse.ehost.pl Designed by